Los nombres de los remedios medicinales basados en la parte de la planta utilizada 根据植株部位定名

Eduard Genís Sol, marzo del 2016.

Cada planta está compuesta por diferentes partes: las semillas, la raíz, el tallo, la corteza, las hojas, los frutos, las flores. En general y salvo excepciones, sólo se utiliza como remedio medicinal una o alguna de dichas partes. La denominación china a veces nos permite saber qué parte de la planta estamos utilizando. A continuación, expondremos algunos ejemplos por orden alfabético del pīn yīn:

Cǎo (草): hierba / herba (hace referencia a la planta entera): como Chē Qián Cǎo (车前草), É Bù Shí Cǎo (鹅不食草), Fèng Wěi Cǎo (凤尾草), Hàn Lián Cǎo (旱莲草), Jī Gǔ Cǎo (鸡骨草), Jī Xuě Cǎo (积雪草), Jīn Qián Cǎo (金钱草), o Yì Mǔ Cǎo (益母草).

Dòu (豆): semilla /semen: como Bái Biǎn Dòu (白扁豆), Cǎo Dòu Kòu (草豆蔻), Hēi Dà Dòu (黑大豆), o Lǜ Dòu (绿豆).

 Gēn (根): raíz, rizoma / radix, rhizoma: como Bái Máo Gēn (白茅根), Gǒu Qǐ Gēn (枸杞根), Kǔ Shēn Gēn (苦参根), Lú Gēn (芦根), Má Huáng Gēn (麻黄根), Ròu Dòu Gēn (肉豆根), o Zǐ Cǎo Gēn (紫草根).

Gěng (梗): tallo / caulis: como Hé Gěng (荷梗),  Jié Gěng (桔梗), o Zǐ Sū Gěng (紫苏梗).

Guā (瓜): fruto / fructus: como Mù Guā (木瓜) o  Xī Guā (西瓜).

 Huā (花): flor / flos: como Bái Máo Huā (白茅花), Biǎn Dòu Huā (扁豆花), Gé Huā (葛花), Hé Huān Huā (合欢花), Hóng Huā (红花), Huái Huā (槐花), Jīn Yín Huā (金银花), Jú Huā (菊花), Kuǎn Dōng Huā (款冬花), Lóng Yǎn Huā (龙眼花), Méi Guī Huā (玫瑰花), Mì Méng Huā (密蒙花), Xià Kū Huā (夏枯花) o Xuán Fù Huā (旋覆花).

(): corteza / cortex y también piel, cáscara / pericarpium, exocarpium: como Bái Xiān Pí (白鲜皮), Chǔ Gēn Pí (楮根皮), Dì Gǔ Pí (地骨皮), Fú Líng Pí (茯苓皮), Kǔ Liàn Pí (苦楝皮), Mǔ Dān Pí (牡丹皮), Qín Pí (秦皮), Sāng Bái Pí (桑白皮), Wǔ Jiā Pí (五加皮),  Chén Pí (陈皮), Dōng Guā Pí (冬瓜皮), Guā Lóu Pí (栝楼皮), Dà Fù Pí (大腹皮), Qīng Pí (青皮), Shēng Jiāng Pí (生姜皮), Shí Liú Pí (石榴皮), Xī Guā Pí (西瓜皮), o Zhī Zǐ Pí (栀子皮).

 Rén (): semilla / semen: como Bǎi Zǐ Rén (柏子仁), Guā Lóu Rén (栝楼仁), Suān Zǎo Rén (酸枣仁), Xìng Rén (杏仁), Táo Rén (桃仁), o Yù Li Rén (郁李仁).

Téng (): tallo / caulis: como Hǎi Fēng Téng (海风藤), Hóng Téng (红藤), Huáng Téng (黄藤), Jī Xuè Téng (鸡血藤), Luò Shí Téng (络石藤), Qīng Fēng Téng (青风藤), o Rěn Dōng Téng (忍冬藤).

Yè (): hoja / folium: como Dà Qīng Yè (大青叶), Dù Zhòng Yè (杜仲叶), Fān Xiè Yè (番泻叶), Jú Yè (橘叶), Mù Fú Róng Yè (木芙蓉叶), Hé Yè (荷叶), Pí Pá Yè (枇杷叶), Pò Bù Yè (破布叶), Sān Qī Yè (三七叶), Sāng Yè (桑叶), o Zǐ Sū Yè (紫苏叶).

Zhī (): ramilla / ramulus: como Guì Zhī (桂枝) o Sāng Zhī (桑枝).

  (): semilla / semen: como Chē Qián Zǐ (车前子), Dà Fēng Zǐ (大风子), Dōng Guā Zǐ (冬瓜子), Dōng Guí Zǐ (冬葵子), Fěi Zǐ (子), Jiǔ Cài Zǐ (韭菜子), Lái Fú Zǐ (莱菔子), Mǎ Qián Zǐ (马钱子), Mù Biē Zǐ (木鳖子), Qiān Niú Zǐ (牵牛子), Qīng Xiāng Zǐ (青葙子) o Tíng Lì Zǐ (葶苈子).

Esta entrada fue publicada en Farmacopea. Guarda el enlace permanente.