Remedios medicinales por especies 中药种类 Zhōng yào zhǒng lèi

Eduard Genís Sol, septiembre del 2015

La mayoría de componentes de la materia médica china está formada por especies del mundo vegetal, pero no todos. Los hay que pertenecen al mundo mineral, animal e, incluso, al organismo humano. Vamos a ver estas clasificaciones en el presente artículo:

 Raíces y rizomas

巴戟天 Bā Jǐ Tiān

百部 Bǎi Bù

白附子 Bái Fù Zǐ

百合 Bǎi Hé

白芨 Bái Jī

白茅根 Bái Máo Gēn

白前 Bái Qián

白人参 Bái Rén Shēn

白芍药 Bái Sháo Yào

白头翁 Bái Tóu Wēng

白薇  Bái Wēi

白芷 Bái Zhǐ

白术 Bái Zhú

板蓝根 Bǎn Lán Gēn

半夏 Bàn Xià

萆薢 Bì Xiè

苍术 Cāng Zhú

草乌头 Cǎo Wū Tóu

刺五加 Cì Wǔ Jiā

葱白 Cōng Bái

柴胡 Chái Hú

常山 Cháng Shān

赤芍药 Chì Sháo Yào

臭梧桐 Chòu Wú Tóng

川贝母 Chuān Bèi Mǔ

川牛膝 Chuān Niú Xī

川乌头 Chuān Wū Tóu

川芎 Chuān Xiōng

大黄 Dà Huáng

大戟 Dà Jǐ

大蒜 Dà Suàn

胆南星 Dǎn Nán Xīng

丹参 Dān Shēn

当归 Dāng Guī

党参 Dǎng Shēn

地榆 Dì Yú

东洋参 Dōng Yáng Shēn

独活 Dú Huó

莪术 É Zhú

防风 Fáng Fēng

防己 Fáng Jǐ

附子 Fù Zǐ

甘草 Gān Cǎo

干姜 Gān Jiāng

甘遂 Gān Suì

藁本 Gǎo Běn

高良姜 Gāo Liáng Jiāng

葛根 Gé Gēn

狗脊 Gǒu Jí

骨碎补 Gǔ Suì Bǔ

贯众 Guàn Zhòng

何首乌 Hé Shǒu Wū

红景天 Hóng Jǐng Tiān

红参 Hóng Shēn

胡黄连  Hú Huáng Lián

虎杖 Hǔ Zhàng

怀牛膝 Huái Niú Xī

黄精 Huáng Jīng

黄连 Huáng Lián

黄芪 Huáng Qí

黄芩 Huáng Qín

姜黄 Jiāng Huáng

桔梗 Jié Gěng

苦参 Kǔ Shēn

藜芦 Lí Lú

龙胆草 Lóng Dǎn Cǎo

漏芦 Lòu Lú

芦根  Lú Gēn

麻黄根 Má Huáng Gēn

麦门冬 Mài Mén Dōng

木香 Mù Xiāng

糯稻根须 Nuò Dào Gēn Xū

藕节 Ǒu Jié

炮姜 Pào Jiāng

茜草根 Qiàn Cǎo Gēn

前胡 Qián Hú

千年健 Qiān Nián Jiàn

羌活 Qiāng Huó

秦艽 Qín Jiāo

人参 Rén Shēn

三棱 Sān Léng

三七 Sān Qī

沙参 Shā Shēn

山豆根  Shān Dòu Gēn

商陆 Shāng Lù

山药 Shān Yào

射干 Shè Gān

升麻 Shēng Má

生地黄 Shēng Dì Huáng

生姜 Shēng Jiāng

石菖蒲 Shí Chāng Pú

熟地黄 Shú Dì Huáng

太子参 Tài Zǐ Shēn

天花粉 Tiān Huā Fěn

天麻 Tiān Má

天门冬 Tiān Mén Dōng

天南星 Tiān Nán Xīng

土茯苓  Tǔ Fú Líng

土牛膝 Tǔ Niú Xī

威灵仙 Wēi Líng Xiān

乌药 Wū Yào

细辛 Xì Xīn

西洋参 Xi Yáng Shēn

仙茅 Xiān Máo

香附 Xiāng Fù

薤白 Xiè Bái

续断 Xù Duàn

玄参 Xuán Shēn

延胡索 Yán Hú Suǒ

银柴胡 Yín Chái Hú

郁金 Yù Jīn

玉竹 Yù Zhú

远志 Yuǎn Zhì

泽泻 Zé Xiè

浙贝母 Zhè Bèi Mǔ

知母  Zhī Mǔ

苎麻根 Zhù Má Gēn

紫菀 Zǐ Wǎn

Tallos y maderas

侧柏叶 Cè Bó Yè

沉香 Chén Xiāng

川木通 Chuān Mù Tōng

钩藤 Gōu Téng

桂枝 Guì Zhī

海风藤 Hǎi Fēng Téng

红藤  Hóng Téng

鸡血藤 Jī Xuè Téng

降真香 Jiàng Zhēn Xiāng

络石藤 Luò Shí Téng

忍冬藤 Rěn Dōng Téng

桑枝 Sāng Zhī

松节 Sōng Jié

苏木 Sū Mù

檀香 Tán Xiāng

通草 Tōng Cǎo

皂角 Zào Jiǎo

竹茹 Zhú Rú

Cortezas de árboles y raíces

白鲜皮 Bái Xiān Pí

楮根皮 Chǔ Gēn Pí

地骨皮  Di Gǔ Pí

冬瓜皮 Dōng Guā Pí

杜仲 Dù Zhòng

茯苓皮 Fú Líng Pí

海桐皮 Hǎi Tóng Pí

厚朴 Hòu Pǒ

黄柏 Huáng Bò

苦楝皮 Kǔ Liàn Pí

牡丹皮 Mǔ Dān Pí

秦皮 Qín Pí

肉桂 Ròu Guì

桑白皮 Sāng Bái Pí

生姜皮 Shēng Jiāng Pí

五加皮 Wǔ Jiā Pí

Hojas

艾叶 Ài Yè

茶叶 Chá Yè

大青叶  Dà Qīng Yè

淡竹叶 Dàn Zhú Yè

番泻叶 Fān Xiè Yè

荷叶  Hé Yè

橘叶 Jú Yè

罗布麻叶 Luó Bù Má Yè

木芙蓉叶 Mù Fú Róng Yè

枇杷叶 Pí Pá Yè

桑叶 Sāng Yè

石苇 Shí Wěi

竹叶  Zhú Yè

紫苏叶 Zǐ Sū Yè

紫苏梗 Zǐ Sū Gěng

棕榈 Zōng Lǘ

Flores

丁香 Dīng Xiāng

谷精草 Gǔ Jīng Cǎo

合欢花 Hé Huān Huā

红花 Hóng Huā

槐花 Huái Huā

槐花米 Huái Huā Mǐ

金银花 Jīn Yín Huā

菊花 Jú Huā

款冬花 Kuǎn Dōng Huā

玫瑰花 Méi Guī Huā

密蒙花 Mì Méng Huā

蒲黄 Pú Huáng

夏枯草  Xià Kū Cǎo

辛夷花 Xīn Yí Huā

旋覆花 Xuán Fù Huā

野菊花 Yě Jú Huā

芫花 Yuán Huā

紫花地丁 Zǐ Huā Dì Dīng

Frutos y semillas

巴豆 Bā Dòu

八角茴香 Bā Jiǎo Huí Xiāng

白扁豆  Bái Biǎn Dòu

白豆蔻 Bái Dòu Kòu

白果 Bái Guǒ

白蒺藜 Bái Jí Lí

白芥子 Bái Jiè Zǐ

柏子仁 Bǎi Zǐ Rén

荜茇 Bì Bá

槟榔 Bīn Láng

补骨脂 Bǔ Gǔ Zhī

苍耳子 Cāng Ěr Zǐ

草豆蔻 Cǎo Dòu Kòu

草果 Cǎo Guǒ

陈皮 Chén Pí

豆卷  Dòu Juǎn

浮小麦 Fú Xiǎo Mài

栝楼仁 Guā Lóu Rén

橘络 Jú Luò

橘皮 Jú Pí

车前子 Chē Qián Zǐ

车前草 Chē Qián Cǎo

茺蔚子 Chōng Wèi Zǐ

川椒/花椒 Chuān Jiāo/Huā Jiāo

川楝子 Chuān Liàn Zǐ

大风子 Dà Fēng Zǐ

大腹皮 Dà Fù Pí

大枣 Dà Zǎo

淡豆豉 Dàn Dòu Chǐ

稻芽 Dào Yá

地肤子 Dì Fū Zǐ

冬瓜子 Dōng Guā Zǐ

冬葵子 Dōng Kuí Zǐ

榧子 Fei Zǐ

佛手柑 Fó Shǒu Gān

覆盆子 Fù Pén Zǐ

枸杞子 Gǒu Qǐ Zǐ

栝楼 Guā Lóu

栝楼皮 Guā Lóu Pí

谷芽 Gǔ Yá

黑芝麻 Hēi Zhī Má

鹤虱 Hè Shī

诃子 Hē Zǐ

胡椒 Hú Jiāo

胡芦巴 Hú Lú Bā

胡麻仁 Hú Má Rén

胡桃仁  Hú Táo Rén

槐角 Huái Jiǎo

火麻仁 Huǒ Má Rén

金樱子 Jīn Yīng Zǐ

韭菜子 Jiǔ Cài Zǐ

橘核 Jú Hé

橘红 Jú Hóng

决明子 Jué Míng Zǐ

莱菔子 Lái Fú Zǐ

荔枝核 Lì Zhī Hé

连翘  Lián Qiáo

莲子 Lián Zǐ

莲子心 Lián Zǐ Xīn

龙眼肉  Lóng Yǎn Ròu

绿豆 Lǜ Dòu

路路通 Lù Lù Tōng

罗汉果 Luó Hàn Guǒ

马兜铃 Mǎ Dōu Líng

马钱子 Mǎ Qián Zǐ

麦芽 Mài Yá

蔓荆子 Màn Jīng Zǐ

木鳖子 Mù Biē Zǐ

木瓜 Mù Guā

南瓜子 Nán Guā Zǐ

牛蒡子 Niú Bàng Zǐ

女贞子  Nǚ Zhēn Zǐ

胖大海 Pàng Dà Hǎi

牵牛子 Qiān Niú Zǐ

芡实 Qiàn Shí

青皮 Qīng Pí

青葙子 Qīng Xiāng Zǐ

肉豆蔻 Ròu Dòu Kòu

桑椹  Sāng Shèn

砂仁 Shā Rén

沙苑子 Shā Yuàn Zǐ

山楂 Shān Zhā

山茱萸 Shān Zhū Yú

蛇床子 Shé Chuáng Zǐ

柿蒂 Shì Dì

使君子 Shǐ Jūn Zǐ

石榴皮 Shí Liú Pí

丝瓜络  Sī Guā Luò

酸枣仁 Suān Zǎo Rén

松子仁 Sōng Zǐ Rén

桃仁 Táo Rén

葶苈子 Tíng Lì Zǐ

菟丝子  Tú Sī Zǐ

王不留行 Wáng Bù Liú Xíng

乌梅 Wū Méi

五味子 Wǔ Wèi Zǐ

芜荑 Wú Yí

吴茱萸 Wú Zhū Yú

西瓜  Xī Guā

西瓜皮  Xī Guā Pí

小茴香 Xiǎo Huí Xiāng

小麦 Xiǎo Mài

杏仁 Xìng Rén

鸦胆子 Yā Dǎn Zǐ

薏苡仁 Yì Yǐ Rén

益智仁 Yì Zhì Rén

郁李仁 Yù Lǐ Rén

枳壳 Zhǐ Ké

枳实 Zhǐ Shí

栀子  Zhī Zǐ

紫苏子 Zǐ Sū Zǐ

Plantas enteras

白花蛇舌草  Bái Huā Shé Shé Cǎo

败酱草  Bài Jiàng Cǎo

扁蓄 Biǎn Xù

薄荷 Bò Hé

穿心莲 Chuān Xīn Lián

大蓟 Dà Jì

灯心草 Dēng Xīn Cǎo

浮萍 Fú Píng

旱莲草 Hàn Lián Cǎo

胡荽 Hú Suī

藿香 Huò Xiāng

绞股蓝  Jiǎo Gǔ Lán

金钱草 Jīn Qián Cǎo

荆芥 Jīng Jiè

卷柏 Juǎn Bò

刘寄奴 Liú Jì Nú

鹿衔草 Lù Xián Cǎo

麻黄 Má Huáng

马齿苋  Mǎ Chǐ Xiàn

木贼 Mù Zéi

佩兰 Pèi Lán

蒲公英  Pú Gōng Yīng

青蒿 Qīng Hāo

瞿麦 Qú Mài

肉苁蓉 Ròu Cōng Róng

桑寄生 Sāng Jì Shēng

伸筋草 Shēn Jīn Cǎo

石斛 Shí Hú

锁阳 Suǒ Yáng

莶草 Xī Xiān Cǎo

仙鹤草 Xiān Hè Cǎo

香薷 Xiāng Rú

小蓟 Xiǎo Jì

益母草 Yì Mǔ Cǎo

茵陈蒿 Yīn Chén Hāo

淫羊藿 Yín Yáng Huò

鱼腥草 Yú Xīng Cǎo

泽兰 Zé Lán

Algas, hongos y resinas

白茯苓 Bái Fú Líng

冰片 Bīng Piàn

赤茯苓 Chì Fú Líng

冬虫夏草 Dōng Chóng Xià Cǎo

儿茶 Ér Chá

茯苓 Fú Líng

茯参 Fú Shēn

海金沙 Hǎi Jīn Shā

海藻 Hǎi Zǎo

昆布 Kūn Bù

灵芝 Líng Zhī

芦荟 Lú Huì

马勃  Mǎ Bó

没药 Mò Yào

青黛 Qīng Dài

乳香 Rǔ Xiāng

苏合香 Sū Hé Xiāng

天竺黄 Tiān Zhú Huáng

五倍子 Wǔ Bèi Zǐ

血竭 Xuè Jié

猪苓 Zhū Líng

Productos animales

白花蛇 Bái Huā Shé

白僵蚕 Bái Jiāng Cán

斑蝥 Bān Máo

鳖甲 Biē Jiǎ

鳖甲胶  Biē Jiǎ Jiāo

蚕沙 Cán Shā

蟾酥 Chán Sū

蝉蜕 Chán Tuì

穿山甲 Chuān Shān Jiǎ

地龙 Dì Lóng

阿胶 Ē Jiāo

蛤蚧 Gé Jiè

龟板 Guī Bǎn

龟版胶 Guī Bǎn Jiāo

海蛤壳 Hǎi Gē Ké

海龙   Hǎi Lóng

海马 Hǎi Mǎ

海螵蛸 Hǎi Piāo Xiāo

海参  Hǎi Shēn

虎骨 Hǔ Gǔ

鸡内金 Jī Nèi Jīn

鸡子黄 Jī Zǐ Huáng

羚羊角 Líng Yáng Jiǎo

鹿角 Lù Jiǎo

鹿角胶 Lù Jiǎo Jiāo

鹿角霜 Lù Jiǎo Shuāng

鹿茸 Lù Rōng

牡蛎 Mǔ Lì

牛黄 Niú Huáng

全蝎 Quán Xiē

桑螵蛸 Sāng Piāo Xiāo

蛇蜕 Shé Tuì

麝香 Shè Xiāng

石决明 Shí Jué Míng

水牛角 Shuǐ Niú Jiǎo

水蛭 Shuǐ Zhì

虻虫 Méng Chóng

瓦楞子 Wǎ Léng Zǐ

蜈蚣 Wú Gōng

乌骨鸡 Wū Gǔ Jī

五灵脂 Wǔ Líng Zhī

乌梢蛇 Wū Shāo Shé

熊胆 Xióng Dǎn

羊肉 Yáng Ròu

夜明砂  Yè Míng Shā

蟅虫 Zhè Chóng

真珠 Zhēn Zhū

 珍珠母 Zhēn Zhū Mǔ

猪胆  Zhū Dǎn

Minerales

安息香 Ān Xí Xiāng

磁石 Cí Shí

赤石脂 Chì Shí Zhī

代赭石 Dài Zhě Shí

伏龙肝 Fú Lóng Gān

干漆 Gàn Qī

海浮石 Hǎi Fú Shí

寒水石  Hán Shuǐ Shí

琥珀 Hǔ Pò

滑石 Huá Shí

金箔 Jīn Bó

硫磺 Liú Huáng

龙齿 Lóng Chǐ

龙骨 Lóng Gǔ

露蜂房 Lù Fēng Fáng

炉甘石 Lú Gān Shí

芒硝 Máng Xiāo

礞石 Méng Shí

密陀僧 Mì Tuó Sēng

明矾 Míng Fán

硼砂 Péng Shā

铅丹 Qiān Dān

轻粉 Qīng Fěn

石膏 Shí Gāo

雄黄 Xióng Huáng

阳起石  Yáng Qǐ Shí

禹余粮 Yǔ Yú Liáng

樟脑 Zhāng Nǎo

朱砂 Zhū Shā

自然铜  Zì Rán Tóng

紫石英 Zǐ Shí Yīng

Productos humanos

血余炭 Xuè Yú Tàn

紫河车  Zǐ Hé Chē

Esta entrada fue publicada en Farmacopea. Guarda el enlace permanente.